Dofinansowanie na finansowanie kapitału obrotowego 

Data zamieszczenia 20.11.2020 r.

"ZUZON" TOMASZ KLIMKIEWICZ otrzymało dofinansowanie na finansowanie kapitału obrotowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.
Nr projektu: RPSW.02.05.00-26-0026/20

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla "ZUZON" Tomasz Klimkiewicz

Okres realizacji: 01.09.2020 - 30.11.2020
Dofinansowanie projektu 88 061,13 PLN.