Fundacja „Chcę Żyć” ogłasza nabór do Świetlicy Środowiskowej w Oblęgorze


Informacja o rozpoczęciu działalności Świetlicy

     Fundacja „Chcę Żyć” z siedzibą w Oblęgorze ul. Widoma 30 informuje, że od 01.07.2021 r. rozpoczęła realizację projekt pn. „Świetlica Środowiskowa w Oblęgorze, Gmina Strawczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
     Celem głównym projektu jest wsparcie rodzin z terenu gminy Strawczyn w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i profilaktycznymi.
     Projekt przewiduje wsparcie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, dzieci, młodzieży oraz ich rodziców z rodzin ubogich materialnie oraz zaniedbywanych wychowawczo, zamieszkujących Gminę Strawczyn - 10 dzieci (5K, 5M)w tym 3 osób niepełnosprawnych oraz 5 rodziców (3K, 2M) .
Utworzona zostanie Świetlica Środowiskowa w miejscowości Oblęgór,ul. Widoma 30. Prowadzone będą zajęcia matematyczne, języka angielskiego, teatralno-artystyczne, warsztaty umiejętności społecznych, zajęcia z umiejętności uczenia się oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne. Powstanie Punkt Wsparcia Rodziny, gdzie prowadzone będzie poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne dla rodzin. Opiekunowie Świetlicy zapewnią dzieciom interesujące zajęcia w czasie wolnym oraz pomoc w odrabianiu lekcji.
Rekrutacja rozpocznie się od 22.07.2021r. i potrwa 14 dni kalendarzowych.
Więcej informacji można uzyskać osobiście w siedzibie Świetlicy w Oblęgorze oraz pod numerem telefonu 570 010 066, 790 330 288.

Informacja o naborze do Świetlicy
 
Fundacja „Chcę Żyć” ogłasza nabór do Świetlicy Środowiskowej w Oblęgorze
Świetlica prowadzona jest w ramach projektu „Świetlica Środowiskowa
w Oblęgorze”
. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
 
Dla kogo / Profil uczestnika:
Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży od 6 do 16 roku życia oraz ich rodziców, zamieszkujących gminę Strawczyn, z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, nie odbywających kary pozbawienia wolności:
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • korzystające z pomocy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 • przebywające w pieczy zastępczej oraz z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 • rodzin kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z powodu :
 • ubustwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Miejsce:
Świetlica Środowiskowa w Oblęgorze, ul. Widoma 30 (Siedziba Fundacji „Chcę Żyć”,
w budynku Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji Złota Rybka).


Proponowane zajęcia:
- matematyczne
- język angielski
- teatralno-artystyczne
- warsztaty umiejętności społecznych
- zajęcia z umiejętności uczenia się
- działanie Punktu Wsparcia Rodziny (pomoc psychologa i pedagoga dla rodziców i dzieci)
- zajęcia sportowe i rekreacyjne
- pomoc w odrabianiu lekcji
 
Zapisy:
 1. Aby móc uczestniczyć w zajęciach na Świetlicy konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 2. Na podstawie uzyskanych danych zostanie dokonana ocena spełniania wymagań udziału w projekcie. Po dokonaniu oceny pracownicy Świetlicy skontaktują się
  z rodzicami.
 3. Formularze można otrzymać, wypełnić i złożyć w siedzibie Świetlicy w Oblęgorze,
  ul. Widoma 30 (Siedziba Fundacji „Chcę Żyć”, w budynku Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji Złota Rybka) lub pobrać ze strony www.zlotarybka.pl
  a następnie złożyć w siedzibie Świetlicy.
 4. Rekrutacja rozpocznie się dnia 22.07.2021r. i potrwa 14 dni roboczych.
 5. Więcej informacji na temat rekrutacji i Świetlicy na stronie www.zlotarybka.pl .
 
Informacje:
Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Świetlicy oraz pocztą elektroniczną pod adresem swietlicaoblegor@gmail.com a także telefonicznie pod numerami telefonu 570 010 066, 790 330 288
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział dziecka w projekcie.
pobierz

Regulamin rekrutscji do projektu.
pobierz

Z. 1 do For.Zgł. - Oświadczenie uczestnika projektu.
pobierz

Z. 1 do Reg. Rekr - Formularz Zgłoszeniowy.
pobierz

Z. 3 do Reg. Rekr - Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.
pobierz