Regulamin Pacjenta

 

Warunki ogólne:

1. Pacjent zgłaszający się do ŚCRiT „Złota Rybka” zobowiązany jest do wypełnienia karty pacjenta, przedstawienia aktualnego stanu zdrowia oraz okazania posiadanej dokumentacji medycznej.

2. Pacjent powinien przybyć około 10 min przed rozpoczęciem zabiegu, wizyty.

3. Pacjent powinien posiadać obuwie zmienne, strój wygodny, umożliwiający przeprowadzenie zabiegów.

4. Zabiegi odbywają się punktualnie o wyznaczonym czasie, a spóźnienie może spowodować skrócenie zabiegu o czas spóźnienia.

5. Terminy zabiegów,wizyt specjalistycznych ustala się w recepcji.

6. Z zabiegów fizjoterapeutycznych nie może korzystać osoba pod wpływem alkoholu bądź narkotyków, z chorobą zakaźną, ranami otwartymi, ze zmianami skórnymi (rozsiane lub ropne) lub z wysoką temperaturą ciała.

7. Pacjent proszony jest o wyciszenie lub wyłączenie telefonu w czasie zabiegów, wizyt specjalistycznych

8. Pacjent korzystający z zabiegów w basenie powinien przyjść z własnym ręcznikiem oraz strojem umożliwiającym wykonanie zabiegu.

9. Centrum” Złota Rybka” nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach i na terenie obiektu.

Odwoływanie zabiegów:

1. Pacjent w uzasadnionych okolicznościach, po uzgodnieniu z recepcją, może odwołać lub zmienić termin zabiegu, jeżeli zamiar ten zgłosi 24h przed zaplanowanym zabiegiem.

2. W przypadku nie zastosowania się do w/w przepisu, pacjent traci zaplanowany zabieg/ponosi 100% kosztów danego zabiegu lub konsultacji lekarskiej.

3. W przypadkach losowych trudnych do przewidzenia, istnieje możliwość odwołania terminu zabiegu i przełożenia go na inny termin, po uzgodnieniu z recepcją.

Opłaty:

1. Opłaty za zabiegi/wizyty specjalistyczne odbywają się zgodnie z cennikiem dostępnym w recepcji.

2. Dokonanie opłaty za terapię należy wnieść przed zabiegiem.

3. Po dokonaniu opłaty pacjent otrzymuje potwierdzenie wpłaty.

4. Faktury wystawiane są na życzenie pacjenta, do 7 dni od dnia zapłaty.

Obowiązki pacjenta:

1. Pacjent powinien zapoznać się z regulaminem Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji i Terapii „Złota Rybka”.

2. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania ładu i porządku na terenie Centrum oraz do poszanowania mienia należącego do ŚCRiT ”Złota Rybka”.

3. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i wytycznych związanych z covid-19 https://www.gov.pl/web/koronawirus

Pobierz wniosek uczestnictwa