Regulamin ośrodka

 

REGULAMIN DLA GOŚCI ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI I TERAPII „ZŁOTA RYBKA”

1. Turnusy rozpoczynają się przeważnie w niedzielę od godziny 14.00, a kończą przeważnie w sobotę.

2. W ostatnim dniu turnusu (sobota) pokój należy opuścić do godziny 10:00.

3. Gwarancją zakwalifikowania na turnus rehabilitacyjny w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji i Terapii "Złota Rybka" jest wpłata zaliczki w wysokości 300 zł. najpóźniej 40 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu. W przypadku braku zapłaty zaliczki w tym terminie Pacjent może zostać usunięty z listy bez dodatkowego powiadomienia.

4. W przypadku rezygnacji z pobytu, złożonej nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu, pacjentowi przysługuje zwrot zaliczki w wysokości 50%. W przypadku rezygnacji z pobytu, złożonej w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu pacjentowi nie przysługuje zwrot zaliczki.

5. Zabiegi rehabilitacyjne planowane są zgodnie z zaleceniami lekarza przyjmującego na terenie Ośrodka. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez innych lekarzy nie będzie uwzględniane. Na konsultację należy zgłosić się z dokumentacją medyczną, w tym: orzeczenie o niepełnosprawności. W przypadku kiedy odstęp czasowy między turnusami jest dłuższy niż trzy miesiące konieczna jest ponowna wizyta lekarska w celu ustalenia wskazań i przeciwskazań do zabiegów.

6. Opiekę lekarską w nagłych przypadkach świadczy pogotowie ratunkowe.

7. Na terenie przylegającym do Ośrodka znajdują się oznakowane miejsca parkingowe dla gości.

8. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy będących własnością gości.

9. Przedmioty pozostawione przez Pacjenta lub Opiekuna na terenie Ośrodka, po opuszczeniu pokoju, zostaną odesłane przez recepcję na koszt Pacjenta (Opiekuna) na wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania adresu, na który mają być odesłane pozostawione rzeczy lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy w ciągu 3 dni od daty wyjazdu Ośrodek postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.

10. Za wszelkie zniszczenia powstałe z winy Pacjenta lub jego opiekuna zarówno w pokoju jak i na terenie Ośrodka odpowiada Pacjent (a w przypadku osoby niepełnoletniej – jego Opiekun) i ponosi za nie pełną odpowiedzialność finansową.

11. Osoby nie będące uczestnikami turnusu mogą przebywać na terenie Ośrodka do godz. 21.00.

12. W trakcie trwania turnusu opiekę nad pacjentem sprawuje opiekun. Ośrodek ponosi odpowiedzialność za pacjenta tylko podczas trwania zabiegów.

13. W przypadku choroby pacjenta (potwierdzonej przez lekarza) i rezygnacji z turnusu, Ośrodek zwraca koszty proporcjonalnie do wykorzystanych dni.

14. Wcześniejszy wyjazd Pacjenta z przyczyn niezależnych od Ośrodka nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenia.

15. Zabiegi rehabilitacyjne odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-18.00. Na zabiegi należy zgłaszać się zgodnie z wyznaczoną godziną. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może skutkować utratą zabiegu. W przypadku opuszczenia zajęć pobierana jest opłata 100% ceny nie odbytych zajęć. Pacjent nie ponosi kosztów terapii w przypadku odwołania zajęć w wyniku decyzji terapeuty.

16. Fotografowanie i filmowanie zajęć odbywa się tylko za zgodą terapeuty i dyrekcji ośrodka.

17. Firma cateringowa ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i finansową za jakość dostarczanych posiłków oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowaniu i transporcie mogące negatywnie wpłynąć na zdrowie i życie uczestników turnusu rehabilitacyjnego. W przypadku ujawnienia zatrucia pokarmowego, odpowiada ona do pełnej wartości szkody.

18. Posiłki wydawane są w godzinach: śniadanie - 7:30 – 8.30, niedziela w trakcie trwania turnusu śniadanie - 8.30 – 9.30, obiad - 13.00 – 14.30, kolacja - 18:00-19.00

19. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 6.00.

20. Na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (palenie tytoniu możliwe tylko w wyznaczonych miejscach).

21. Pobyt dodatkowej osoby w ośrodku: osoba dorosła 80zł/doba, dzieci od 3 do 15 lat 60zł/doba, dzieci do 3 roku bez opłat.

Pobierz wniosek uczestnictwa


REGULAMIN PRZEBYWANIA ZWIERZĄT

1. Zgodę na pobyt zwierzęcia domowego (psy,koty) wydaje dyrekcja ośrodka.

2. Ośrodek może odmówić przyjęcia zwierząt bez podania przyczyny.

3. Właściciel zwierzęcia zgłasza chęć jego przywozu w momencie zapisu.

4. Psy muszą poruszać się na smyczy, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej.

5. Zwierzęta nie mogą przebywać na łużkach, fotelach itp. w przypadku zabrudzenia (np.sierścią), uszkodzenia mebli, pościeli, właściciel zwierzęcia pokrywa koszt zakupu kompletu pościeli w wysokości 100zł. lub koszt naprawy mebli.

6. Właściciele zwierząt są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez nie na terenie oraz w otoczeniu ośrotka. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby.

7. Właściciele są odpowiedzialni za zachowanie ciszy i spokoju swoich zwierząt. W przypadku skarg ze strony innych gości bądź personelu, ośrodek zastrzega sobie prawo do usunięcie zwierzęcia z ośrodka.

8. Wszystkie szkody na mieniu ośrodka, bądź innych gości spowodowane przez zwierzęta będą pokrywać właściciele.

9. Zabrania się wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych, sal rehabilitacyjnych i gabinetów.

10. Zwierzę musi zostać usunięte z ośrodka w przypadku stwierdzenia alergi u gości ośrodka.